Innovation into Action

WE VERANDEREN NIET OMDAT WE HET LICHT ZIEN, MAAR OMDAT WE DE HITTE VOELEN


onafhankelijk bureau gespecialiseerd op vraagstukken van innovatie, kennis en new business.

PRINTERWEG 32 3821 AD AMERSFOORT THE NETHERLANDS | POSTBUS 2605 3800 GD AMERSFOORT THE NETHERLANDS | BTW/VAT NL8131.67.322.B01 | KVK 32101292 | INFO@INNOVACTION.NL

hoef kwartier maken:

bestaande én nieuwe ondernemingen werken samen met bewoners en studenten aan slimme innovaties in transitiegebied amersfoort de hoef


Veel steden ontwikkelen innovatiedistricten rond kennisinstituten, clusters van bedrijven voor de ontwikkeling van start-ups en innovatieve bedrijfsconcepten. Door te kiezen en in te zetten op juist die activiteiten die bijdragen aan het versterken van het innovatievermogen van de stad en de regio blijft de economie van de stad en het welzijn van de inwoners en ondernemers gezond.

We geven prioriteit aan bedrijven die producten en diensten leveren voor de regio zoals slim onderhoud van gebouwen en infrastructuur, innovatie in de bouw, duurzame datadiensten, schone mobiliteitsdiensten en levering van verstandig voedsel. Het zou een gemiste kans zijn als bedrijven en banen verdwijnen terwijl we gelijk meer nieuwe inwoners willen verwelkomen.

Door een sterke groei van de stad en de energietransitie, is het onvermijdbaar om met minder ruimte meer te doen. Dat vraagt om verandering en innovatie, zoals het delen van faciliteiten, locaties en transportsystemen. Daarbij kunnen we in de hoogte gaan bouwen, maar zeker ook in de diepte (ondergronds) uitbreiden.

Het is nú de tijd om in te spelen op de maatschappelijke en technologische veranderingen, de snelheid van innovatie neemt immers toe. Natuurlijk zijn daar nieuwe combinaties van bestaande ideeën en kennis voor nodig. De economie van de toekomst draait om de energietransitie, de circulaire economie, industry 4.0, robotisering, 3D-printing, open innovatie en smart logistics.

De uitdaging voor lokale ondernemers en kennisinstellingen is om gezamenlijk nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Verdienmodellen waarbij innovatieve industriële maak- en serviceprocessen gekoppeld worden aan slim gebruik van data. Dit kan alleen in samenwerking tussen de overheid, ondernemers, onderzoek en onderwijs.

Innovatieve bedrijventerreinen worden zo ecosystemen waarin bedrijven en samenleving samen nieuwe technologie, diensten en bedrijfsconcepten in de praktijk van de stad kunnen testen en verbeteren.

Veel mensen willen best graag in deze gebieden wonen & werken. Wij ook!

Daarom werken we keihard aan de vestiging van een Transitielab, om te Leren & Ontwikkelen binnen de stedelijke transformatie in onze innovatieve omgeving.

Innovaction:

  • uw partner in innovatief ondernemen.
  • uw vertrouwde adres voor het ontwikkelen, financieren en realiseren van innovatie projecten.
  • uw deskundige voor het scheppen van een innovatief klimaat voor duurzame ontwikkeling, bloei en gezonde groei.
  • uw verbinding tussen technologie (kennis) en onderneming.

Innovatie & Strategie

Wij helpen u ondernemen bij het realiseren van groeistrategieën, nieuwe producten, markten en processen. Een krachtige en kwalitatief sterke interne organisatie is hierbij belangrijk. Ook helpen we organisaties om innovatiever te worden door een goed klimaat voor innovatie te creëren. Door open innovatie benutten wij kansen om uw businessmodel verbreden.

Kennistransfer

Kennis is een strategische voorwaarde voor innovatie en concurrentiekracht. Wij overbruggen de kloof tussen research en toepassing in bedrijven. Samen met u verkennen wij marktmogelijkheden voor onderzoeksresultaten. We brengen kennis- en ontwikkelingsbehoeftes van (groepen) ondernemingen in kaart en koppelen deze terug naar instellingen waar nieuwe kennis wordt ontwikkeld. We verkennen toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld met behulp van technology roadmaps en kennispositiestudies.

Ontwikkeling van projecten

Voor en met overheden, regio’s, sectoren en branches realiseren wij ontwikkelingsprojecten. Wij hebben ervaring met alle aspecten van dergelijke, vaak complexe, projecten. Dit betreft het ontwikkelen en opzetten van een project, het verwerven van financiering en de projectuitvoering. Wij dragen zorg voor een transparante administratieve en financiële afronding inclusief het verkrijgen van de accountantsverklaring.

Draagvlakontwikkeling en creativiteit

Wij faciliteren creatieve sessies om ideeën, strategieën en oplossingen te genereren. Door training in het toepassen van creatieve technieken wakkeren wij het in uw organisatie aanwezige creatieve potentieel aan. Daarnaast faciliteren we interactieve planvormingsessies voor beleidsvorming en het verwerven van draagvlak.

Ondernemen met kennis

Om kennisintensief ondernemerschap te bevorderen helpen we overheden, regio’s en kennisinstellingen om een gebalanceerde infrastructuur voor het ondersteunen van starters en spin-off bedrijven te realiseren en te managen. Diverse nieuwe bedrijven zijn door ons succesvol begeleid, zowel individueel als in workshops, cursussen en andere startersprogramma’s.