Innovation into Action

WE VERANDEREN NIET OMDAT WE HET LICHT ZIEN, MAAR OMDAT WE DE HITTE VOELENPRINTERWEG 32 3821 AD AMERSFOORT THE NETHERLANDS | POSTBUS 2605 3800 GD AMERSFOORT (NL) | BTW/VAT NL8131.67.322.B01 | KVK 32101292 | INFO@INNOVACTION.NET


gespecialiseerd op vraagstukken van innovatie, kennis en new business

partner in innovatief ondernemen.

vertrouwd adres voor het ontwikkelen, financieren en realiseren van innovatie projecten.

deskundige voor het scheppen van een innovatief klimaat voor duurzame ontwikkeling, bloei en gezonde groei.

verbinding tussen technologie (kennis) en onderneming.


Innovatie & Strategie

  • realiseren van groeistrategieën, nieuwe producten, markten en processen.

  • inrichten van een krachtige en kwalitatief sterke interne organisatie.

  • scheppen een goed klimaat voor innovatie

  • kansen benutten van open innovatie om uw businessmodel verbreden.


Kennistransfer

  • Overbruggen van de kloof tussen research en toepassing in bedrijven.

  • Verkennen van marktmogelijkheden om uw kennis en technologie te benutten.

  • In kaart brengen van kennis- en ontwikkelingsbehoeftes

  • Verkennen van toekomstige ontwikkelingen met behulp van technology roadmaps en kennispositiestudies.

Ontwikkeling van projecten

Voor en met overheden, regio’s, sectoren en branches werken wij veelal projectmatig. Wij hebben ervaring met alle aspecten van, vaak complexe, projecten. Dit betreft het ontwikkelen en opzetten van een project, het verwerven van financiering en de projectuitvoering. Wij dragen zorg voor een transparante administratieve en financiële afronding inclusief het verkrijgen van de accountantsverklaring.

Draagvlakontwikkeling en creativiteit

Wij faciliteren op een creatieve wijze methoden om ideeën, strategieën en oplossingen te genereren. Door training in het toepassen van creatieve technieken wakkeren wij het in uw organisatie aanwezige creatieve potentieel aan. Daarnaast faciliteren we interactieve planvormingsessies voor beleidsvorming en het verwerven van draagvlak.

Ondernemen met kennis

Om kennisintensief ondernemerschap te bevorderen helpen we overheden, regio’s en kennisinstellingen om een gebalanceerde infrastructuur voor het ondersteunen van starters en spin-off bedrijven te realiseren en te managen. Diverse nieuwe bedrijven zijn door ons succesvol begeleid, zowel individueel als in workshops, cursussen en andere startersprogramma’s.